FAQs Complain Problems

मिति २०७८/०१/०१ देखि २०७८/१०/१५गते सम्म दर्ता भएको व्यक्तिगत घटना दर्ताको संक्षिप्त एवम् विस्तृत प्रतिवेदन ।

 मटिहानी नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

धिरापुर, महोत्तरी

                              मधेश प्रदेश, नेपाल ।

मिति:२०७८/०१/०१ देखि २०७८/१०/१५ गते सम्मको

व्यक्तिगत घटना दर्ताको संक्षिप्त विवरण

वडा नं.

जन्म

मृत्यु

सम्बन्ध विच्छेद

विवाह

बसाई सरी आएको

बसाई सरी आएको

जम्मा

पुरुष

महिला

जम्मा

पुरुष

महिला

जम्मा

दर्ता संख्या

सदस्य संख्या

दर्ता संख्या

सदस्य संख्या

 

३०

२०

५०

१२

-

१५

-

-

७९

५९

२८

८७

१३

११

२४

२९

-

-

-

-

१४१

४६

३७

८३

-

३२

-

-

१२५

३७

३२

६९

-

२८

-

-

-

-

१०१

५२

७३

१२५

१०

१५

-

३५

-

-

-

-

१७५

२५

१६

४१

-

२८

१२

८०

४९

३४

८३

११

१३

-

४९

-

-

-

-

१४५

३९

३२

७१

११

१४

-

२३

-

-

११०

९८

१०५

२०३

१५

२२

३७

-

६२

-

-

-

-

३०२

जम्मा

४३५

३७७

८१२

७१

६४

१३५

३०१

२१

२२

१२५८

 

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: