FAQs Complain Problems

संघीय, समपुरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गत संञ्चालन गरिने आयोजना/कार्यक्रमका लगी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी राष्ट्रिय योजना आयोगको सुचना।।।

प्रदेश र स्थानीय तहमा आ.व. २०७८/७९ का लागी संघीय, समपुरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गत संञ्चालन गरिने आयोजना/कार्यक्रमका लगी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सुचना ।।।